04.09.2024 online Beniamin Roszczyński Ważne zmiany od 01.10.2024 r. w obszarze cyfrowej korespondencji. E-DORĘCZENIA.

04.09.2024 online Beniamin Roszczyński Ważne zmiany od 01.10.2024 r. w obszarze cyfrowej korespondencji. E-DORĘCZENIA.

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Instytucja doręczenia zapewnia prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego, jak również faktyczną możliwość realizacji podstawowych uprawnień procesowych uczestników tego postępowania, wreszcie stanowi istotną gwarancję dla sfery praw i interesów osób biorących udział w tym postępowaniu. Od prawidłowości doręczenia niejednokrotnie uzależniona jest prawidłowość całego postępowania administracyjnego, a w rezultacie prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia. Uchybienia przepisom określającym formę doręczenia decyzji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, które obciążają wyłącznie organ administracji publicznej, nie mogą pozbawić strony prawa do wniesienia odwołania.

  Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat już funkcjonujących instrumentów związanych z elektronizacją procedury administracyjnej oraz nadchodzących zmian prawnych w zakresie stosowania doręczeń elektronicznych.

             E - doręczenia.  Ważne  zmiany od 01.10.2024 r. w obszarze cyfrowej korespondencji

  Termin   04 września  2024  godz.  10:00 – 14:00

  Cena      320  zł + 23% VAT

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wdrożenia i stosowania E-doręczeń w tym:
  - uzyskanie konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące E- doręczeń,
  - zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczenia korespondencji w trybie E-doręczeń,
  - zdobycie wiedzy czym są E-doręczenia i co je różni od dotychczasowych sposobów wymiany korespondencji, w tym EPUAP-u,
  - przygotowanie uczestników do wdrożenia E-doręczeń w tym uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych, założenia skrzynki doręczeń, wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,
  - zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu E-doręczeń,
  - możliwość prześledzenia „krok po kroku” procesu uzyskiwania adresu do doręczeń elektronicznych,
  - zaznajomienie uczestników z zasadami korzystania z EPUAP-u w okresie przejściowym,
  - zapoznanie uczestników z procedurą korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

  Szkolenie kierowane  jest  do kilku kluczowych grup :

  1. Przedsiębiorcy i pracownicy firm: 
  - Przedsiębiorcy wpisani do CIDG,
  - Spółki i inne podmioty zarejestrowane w KRS
  - Pracownicy odpowiedzialni za obsługę korespondencji i administrację w firmach.
  2. Pracownicy administracji publicznej :
  - Urzędnicy administracji samorządowej,
  - Pracownicy organów ścigania i sądów,
  - Pracownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego,
  3. Pracownicy sektora sądownictwa : 
  - Sędziowie, prokuratorzy oraz inni pracownicy  sądów,
  - Pracownicy kancelarii prawnych współpracujących z sądami.

  Prowadzący : Beniami Roszczyński prawnik w dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. oraz doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Specjalizuje się w zakresie procedury administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania postępowania administracyjnego z wykorzystaniem nowych technologii. Autor publikacji Profil zaufany jako elektroniczne narzędzie służące wzrostowi efektywności i skuteczności administracji publicznej, [w:] Skuteczność w prawie administracyjnym, C. Martysz (red.), Warszawa 2022;


 • Program
 • Wprowadzenie do spotkania:
  1. Istota postępowania administracyjnego opartego na elektronizacji;
  2. Wpływ zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego na elektronizację;
  3. Wykorzystanie rozwiązań elektronicznych w czynnościach procesowych;
  4. Sposób obliczania terminów w świetle czynności dokonywanych elektronicznie;
  5. Akty prawne regulujące elektroniczną administrację.

  Część pierwsza – aktualnie istniejące rozwiązania elektroniczne:
  1. ePUAP:
  - Podstawa prawna;
  - Zastosowanie w sprawach administracyjnych;
  2. Profil zaufany:
  - Podstawa prawna;
  - Założenia;
  - Podpisywanie dokumentów:
  - Weryfikacja poprawności podpisu.
  3. Podpis osobisty:
  - Podstawa prawna;
  - Założenia;
  - Podpisywanie dokumentów;
  - Weryfikacja poprawności podpisu.
  4. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
  - Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
  5. Kwalifikowany podpis elektroniczny:
  - Podstawa prawna;
  - Założenia;
  - Podpisywanie dokumentów;
  - Weryfikacja poprawności podpisu;
      *Publiczny kwalifikowany podpis elektroniczny.
  6. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych:
  -  Podstawa prawna;
  -  Zastosowanie w sprawach administracyjnych;
  -  Podpisywanie dokumentów na platformie;
  -  Typy aktualnie stosowanych systemów teleinformatycznych;
  -  Odwrócona cyfryzacja.
  Część druga – stan prawny obowiązujący od dnia 1 października 2024 r., w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych
  1. Zakres obowiązywania:
  -  Podmioty zobowiązane do stosowania;
  -  Harmonogram stosowania E-doręczeń;
  -  Podmioty wyłączone ze stosowania E-doręczeń.
  2. Podstawowe pojęcia:
  -  Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  -  Publiczna usługa hybrydowa;
  -  Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  -  Adres do doręczeń elektronicznych;
  -  Operator wyznaczony;
  -  Skrzynka doręczeń.
  3. Zasady doręczania dokonywane przez podmioty publiczne:
  - Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  - Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
  4. Baza adresów do doręczeń elektronicznych.
  5. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń:
  -  Podmioty zobowiązane do ich posiadania;
  -  Termin na założenie skrzynki do e-doręczeń;
  -  Nowe obowiązki jst i ich jednostek organizacyjnych w związku z e-doręczeniami.
  6. Administrator skrzynki doręczeń:
  -  Pojęcie administratora skrzynki doręczeń;
  -  Obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń;
  -  Obowiązki i uprawnienia administratora skrzynki doręczeń.
  7. Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej:
  - Wymogi formalne;
  - Przekształcanie dokumentu elektronicznego w wersję papierową;
  - Potwierdzanie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu
  elektronicznego;
  - Różnica pomiędzy publiczną usługą hybrydową a decyzja hybrydową, która jest regulowana przez przepis art. 393
  8. Kwalifikowana usługa doręczenia elektronicznego:
  - Wymogi formalne;
  - Podmioty uprawnione do stosowania z rozwiązania;
  - Przesłanki stosowania.
  9. Opłaty pobierane przez operatora wyznaczonego od podmiotów publicznych za świadczenie usługi.    E-doręczenia a ePUAP
  10. Archiwizowanie dotychczasowej korespondencji.
  11. Zastosowanie systemu EZD w zakresie wdrożenia E-doręczeń.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001