10.06.2024 stacjonarne Tarnów ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w praktyce 2024 r.

10.06.2024 stacjonarne Tarnów ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w praktyce 2024 r.

Cena regularna
430,00 zl
Cena sprzedaży
430,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowym szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności socjalnej w organizacji

  ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w praktyce 2024 r.

  Termin  10 czerwca 2024 godz. 9:00 – 14:30 

  Cena:    430 zł + 23% VAT 

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” na podstawie przesłanego oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych )

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FA

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona


  Miejsce szkolenia :  Tarnów Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10

  Prowadzący  : gł. specjalista, pracownik merytoryczny, zatrudniona w PIP od 1994 roku, uczestniczy w działaniach informacyjnych i doradczych w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Obok udzielania porad osobistych, telefonicznych i sporządzania pisemnych opinii, zajmuje się rejestracją zakładowych układów zbiorowych pracy; rozpatruje wnioski o rejestrację układów i protokołów dodatkowych do układów oraz inne wnioski układowe, dokonuje oceny wniosków i dołączonych do wniosku dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym dot. zgodności postanowień układów z przepisami prawa pracy. W zakresie ZFŚS prowadzi szkolenia dla służb  mundurowych ( policji, straży państwowej) pielęgniarek i związków nauczycielskich
  Na podkreślenie zasługuje jej udział (wraz z sekcją promocji) w targach pracy, wywiadach
  dla radia i prasy, w szkoleniach dla cudzoziemców, w akcjach promocyjnych PIP.
  Szczególnie można tu wskazać:
  - wywiady dla radia RMF w których informowała o ważnych zagadnieniach z zakresu prawa pracy (np. o obowiązujących przepisach prawa pracy w czasie pandemii, czasie pracy, pracy zdalnej),
  - dyżury poradnicze w Centrum Informacyjnym dla Cudzoziemców,
  - cotygodniowe dyżury telefoniczne z tłumaczem dla obywateli Ukrainy.
  - szkolenia dla ZNP UJ i innych związków w zakresie czasu pracy i zakładowego funduszu
  świadczeń socjalnych
  -specjalizuje się w zakresie Karty Nauczyciela i Prawa o szkolnictwie wyższym;
  Ponadto pomagała studentom UJ zdobywać materiały niezbędne do napisania pracy
  magisterskiej z zakresu zakładowych układów zbiorowych pracy. Udostępnione materiały i fragmenty sprawozdań dot. układów wpłynęły na najwyższą ocenę pracy magisterskiej i jej obrony oraz na zakwalifikowanie jej na konkurs prac magisterskich przez prof. UJ.
  Jako specjalista z zakresu prawa pracy, jest współautorem poradnika PIP. „Stres. Poradnik
  dla pracodawcy”; i recenzorem poradnika PIP. „Mobbing. Poradnik dla pracodawcy” i jest
  autorem komentarzy dla „Atestu”.
  Dwukrotnie nagrodzona nagrodą Głównego Inspektora Pracy.

  Cel szkolenia : przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania wydatków z ZFŚS pracowników i osób niebędących pracownikami. 

  Korzyścią dla uczestników będzie zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji wydatków na ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia w/w wydatków w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

  Adresaci szkolenia  szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. 

 •  Program
 • 1. Słownik ustawy – definicje, zakres podmiotowy i przedmiotowy.
  2. Odpisy na ZFŚS, gospodarowanie środkami funduszu, modyfikacje odpisów, rachunek bankowy, ustalanie liczby zatrudnionych dla celów ZFŚS.
  3. Osoby uprawnione do świadczeń i usług z funduszu.
  4. Podział środków z funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, rodzaje
  świadczeń, usług, itp.
  5. Świadczenia pozapłacowe z ZFŚS, np. tworzenie klubów dziecięcych i żłobków; bony
  towarowe pomocy rzeczowych, paczki żywnościowe, upominki dla dzieci, karnety do
  teatrów, kafeterie.
  6. Regulamin ZFŚS jako akt normatywny i podstawa prawna ustalająca warunki
  korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione tryb przyznawania
  świadczeń, w tym treść składanego wniosku, termin rozpatrzenia wniosku,
  ewentualny tryb weryfikacyjny od podjętej decyzji, częstotliwość lub terminy
  przyznawania określonych świadczeń.
  7. Rola związków zawodowych, rola przedstawicieli załogi , rola komisji socjalnej.
  8. Plan-preliminarz funduszu na dany rok, rozliczenie wydatków z funduszu za rok
  poprzedni.
  9. Związek pomiędzy wartością przyznawanego świadczenia a rozpatrywaną sytuacją
  życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej- stosowanie kryteriów socjalnych.
  10. Swoboda pracodawcy w doborze instrumentów, przy pomocy których ustali sytuację
  socjalną (życiową, rodzinną i materialną) osób uprawnionych
  11. ZFŚS a RODO, upoważnienie pracodawcy do przetwarzania danych osobowych
  dotyczących sytuacji materialnej danej rodziny, zdrowia jej członków dla członków
  komisji socjalnej i innych pracowników zajmujących się rejestracją wniosków
  pracowników itp., aktualizacja przepisów prawa pracy w tym zagadnieniu.
  12. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków z funduszu, kontrola organizacji
  związkowych w tym zakresie, odpowiedzialność karna pracodawcy.
  13. Działalność pracodawcy w zakresie ZFŚS –konsekwencje podatkowe.
  14. Likwidacja funduszu ZFŚS.
  15. Warsztaty – pytania do prowadzącej i przykłady z jej doświadczenia zawodowego.
  16. Wolne wnioski.

   Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
  •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001