12 - 13.10.2023 online Daniel Druzd - PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

12 - 13.10.2023 online Daniel Druzd - PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cena regularna
750,00 zl
Cena sprzedaży
750,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

  Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie, szczególnie po wprowadzonych i wprowadzanych zmianach.

  Termin   12.10.2023 - 13.10.2023    godz.  8:30 – 14:30   ( 16 godz. dydaktycznych )

   Cena      750 zł + 23% VAT   w cenie uczestnik otrzymuje nagranie bez ograniczeń czasowych do ponownego odsłuchania

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  DANIEL DRUZD  ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kierownik zespołu kadrowo-płacowego w firmie branży zbrojeniowej oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce, realizujący również szkolenia zamknięte.

  Cel szkolenia: utrwalenie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie ustalania wysokości składników wynagrodzenia i zasiłków oraz sporządzania list płac do umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

  Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

  Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest osobom wykonującym zadania płacowe w podmiotach zatrudniających, biurach rachunkowych.

  Główne cele szkolenia - warsztatów

  Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi  praktycznymi przykładami.

  Cel edukacyjny

  Warsztaty  przygotowują do samodzielnego prowadzenia spraw płacowych w firmie. Zdobywając nową wiedzę oraz uporządkowując dotychczasową, uczestnik będzie gotowy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych z płacami. Będzie umiał stosować przepisy w praktyce, a dzięki ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, w sposób pewny i zdecydowany będzie podejmował zadania praktycznego ich stosowania.

  Efekty uczenia się

  Wiedza: Uczestnik definiuje składniki listy płac. Charakteryzuje zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.

  Umiejętności: Prowadzi dokumentację pracowniczą i płacową. Nalicza świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz obsługuje umowy cywilnoprawne. 

  Kompetencje społeczne: Pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych. 

   

 • Program
 • Program kursu będzie obejmował wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone będą  w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.  

  Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem najnowszych zmian  

  1.    Podstawy prawne naliczania wynagrodzeń (ustawy, rozporządzenia, układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania):
  a)    zasady ustalania warunków wynagradzania,
  b)    obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia,
  c)    minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych,     
  2.    Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową i za pracę w porze nocnej:
  a)    ustalanie kodeksowego dodatku za pracę w porze nocnej,
  b)    obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  c)    terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia, dodatków za przekroczenia dobowe i dodatków za przekroczenia średniotygodniowe,
  3.    Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
  a)    zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przy obliczaniu wynagrodzenia  urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  b)    wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  c)    zasady dopełniania podstawy ekwiwalentowej,
  d)    wyliczanie innych świadczeń ze stosunku pracy z zastosowanie zasad dotyczących wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.
  4.    Zasady ustalania podstawy wymiaru i wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
  a)    składniki kwalifikowane do podstawy oraz zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne,  roczne lub inne,
  b)    składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru świadczeń – zasady uzupełniania  wynagrodzenia,
  c)    wpływ przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na podstawę wymiaru zasiłków,
  d)    zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłków,
  5.    Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę:
  a)    obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca, inne obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pozapłacowe na liście płac,
  b)    zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  c)    zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, obliczanie składki zdrowotnej i jej warunkowe obniżenie do wysokości zaliczki na podatek,
  d)    ustalanie przychodu, podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy (przychody zwolnione z PIT, różne profile podatników),
  e)    składniki oskładkowane a wolne od podatku oraz składniki wynagrodzenia zwolnione z oskładkowania lecz podlegające opodatkowaniu
  f)    rozliczenie na liście płac wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe
  g)    obliczanie wynagrodzenia do wypłaty
  h)    składka na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP).
  6.    Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków
  a)    zasady wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń – z uwzględnieniem PPK i parametrów podatkowych pracownika,
  b)    reguły dotyczące postępowania pracodawcy w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę,
  c)    realizacja potrąceń na liście płac, w tym dokonywanie kilku potrąceń na jednej liście płac - egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce,
  d)    kwoty wolne od egzekucji niealimentacyjnej z wynagrodzenia,
  e)    dobrowolne potrącenia na pisemny wniosek pracownika w praktyce,
  f)    zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  7.    Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych w oparciu o formy inne niż umowa o pracę
  a)   kalkulacja wynagrodzenia do wypłaty dla zleceniobiorcy z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej, PIT oraz (w tym będącego własnym pracownikiem),
  b)    lista płac dziełobiorcy (w tym będącego własnym pracownikiem).

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001