13.02.2023 stacjonarne - Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników - Wpływ na czas pracy.

13.02.2023 stacjonarne - Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników - Wpływ na czas pracy.

Cena regularna
360,00 zl
Cena sprzedaży
360,00 zl
Cena regularna
400,00 zl
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • REWOLUCYJNE ZMIANY KODEKSU PRACY W ZAKRESIE PRACY ZDALNEJ ORAZ KONTROLI  TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW - WPŁYW NA CZAS PRACY.

  Termin  13  luty  2023 godz. 9:00 – 15:00

  Cena:    400 zł + 23% VAT  ( dla pierwszych 10 osób rabat 10% ) tj. 360 zł netto

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”na podstawie oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych )

  Oświadczenie zamieszczone jest w dokumentach do pobrania

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona

  Miejsce szkolenia : Tarnów - Mościce Hotel Cristal Park 

  Prowadzący  :  radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener z ponad 12-letnim stażem, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na licznych konferencjach naukowych organizowanych przez  podmioty zajmujące się profesjonalną organizacją szkoleń. Autor publikacji z zakresu prawa pracy.

  Na codzień udziela merytorycznego wsparcia poprzez znalezienie skutecznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta z jednoczesnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

  Jak twierdzi: " Łącząc te dwie rzeczy prawo pracy stało się nie tylko codzienną pracą ale przede wszystkim pasją "

  Cel szkolenia :

  Pandemia wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie możliwości polecenia pracownikom świadczenia pracy w trybie zdalnym. W większym lub mniejszym zakresie praca zdalna wpisała się na stałe w zakładach pracy jako sposób świadczenia pracy, a to z kolei skutkowało koniecznością wypracowania kompleksowych prawnych rozwiązań, które pojawią się w Kodeksie pracy. Zmiana
  Kodeksu pracy ma również uregulować zasady dokonywania kontroli trzeźwości pracowników. Rolą pracodawcy będzie wypracowanie rozwiązań, w ramach których z poszanowaniem dóbr osobistych pracownika oraz danych osobowych, pracownik będzie mógł być poddany kontroli przez pracodawcę, co zwiększy poziom ochrony życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich, a także mienia pracodawcy.

  W pierwszej części trener omówi problematykę pracy zdalnej, zarówno w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jak i w zakresie projektowanych zmian. Funkcjonowanie pracy zdalnej zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy. Przedstawione zostaną również obowiązki, jakie na pracodawcy będą ciążyć w związku ze wdrożeniem nowych przepisów w tym zakresie.          

  W drugiej części szkolenia trener przedstawi aktualną, w tym dominującą wykładnię przepisów w zakresie dopuszczalności dokonywania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników, a także wskaże planowane zmiany w tym zakresie. Zaprezentowany zostanie zarówno aspekt dotyczący  regulacji wewnątrzzakładowych, jak i materia dotycząca przetwarzania danych osobowych przy kontroli trzeźwości pracowników. W trakcie szkolenia zostaną również omówione projektowane zmiany w zakresie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach narkotyków.

  Adresaci szkolenia 

  Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

 •  Program
 • I. Praca zdalna w aktualnym oraz projektowanym stanie prawnym.
  - Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej.
  - Praktyczny aspekt realizacji obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.
  - Forma i dokumentowanie powierzenia pracy zdalnej – ewidencja czasu pracy, ewidencja wykonanych czynności, sposób potwierdzania obecności w pracy (wzór polecenia pracy zdalnej).
  - Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
  - Praktyczne rozróżnienie całkowitej i częściowej pracy zdalnej.
  - Tryby wprowadzania pracy zdalnej – w wyniku uzgodnienia stron oraz jednostronny (na względnie wiążący wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy).
  - Tryb i forma zaprzestania wykonywania pracy zdalnej.
  - Praca zdalna a treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia.
  - Świadczenia przysługujące pracownikowi wykonującemu pracę zdalną - zwrot kosztów, ryczałt, ekwiwalent.
  - Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
  - Sposób naliczenia kosztów świadczenia pracy zdalnej.
  - Rozkład czasu pracy pracownika przy pracy zdalnej.
  - Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
  - Monitoring a kontrola na przykładzie pracy zdalnej.
  - Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej – protokół, osoby upoważnione, uzgodnienie terminu, uprawnienia pracodawcy w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
  - Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej.
  - Wyłączenia przedmiotowe w zakresie pracy zdalnej.
  - Okazjonalna praca zdalna – różnice z pracą zdalną wprowadzaną w zwykłym trybie.
  - Wewnątrzzakładowe prawo pracy - porozumienie oraz regulamin pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem trybu ich wprowadzania.
  - Porozumienie indywidualne z pracownikiem – skutki braku uzgodnienia niektórych
  elementów.
  - Ochrona danych, w tym danych osobowych przy pracy zdalnej.
  - Ochrona pracownika świadczącego pracę zdalną.
  II. Kontrola trzeźwości w miejscu pracy.
  - Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
  - Praktyczny aspekt przesłanych legalizujących kontrolę trzeźwości pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
  - Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości
  pracowników.
  - Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
  - Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
  - Prawo pracownika do wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy z tyt. kontroli/badania trzeźwości.
  - Dokumentowanie przebiegu kontroli trzeźwości.
  - Kontrola trzeźwości pracownika świadczącego pracę zdalną.
  - Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu w czasie pracy lub po wykazaniu w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną wartość.
  - Skutki braku porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej w regulaminie.
  - Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji pracowniczej.
  - Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie.
  - Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
  - Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

   Forma realizacji szkolenia

   • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
   •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
   • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
   • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
   • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
  1. Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
   • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

   POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

   • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
   • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
   • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
   • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001