15.12.2023 online Anna Żurek Zamknięcie roku 2023 - Przygotowanie firmy do księgowego zamknięcia roku

15.12.2023 online Anna Żurek Zamknięcie roku 2023 - Przygotowanie firmy do księgowego zamknięcia roku

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

  PRZYGOTOWANIE FIRMY DO KSIĘGOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU

  Termin  15 grudnia 2023  godz.  9:00 – 15:00

  Cena     320 zł  + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

  Cel szkolenia  szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2023 . W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego jak również wskazane zostaną właściwe interpretacje przepisów. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyka na co dzień zajmującego się tematyką  rachunkową.

  W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

  Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, służby finansowo-księgowe zajmujące się w praktyce księgowością oraz przygotowujące sprawozdania finansowe w firmie .

 • Program
 •   I. Podstawy prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego za 2023.
   II. Zmiany w przepisach, mające wpływ na sporządzanie sprawozdania finansowego za 2023.
  III. Zamknięcie roku 2023:
  1. Harmonogram prac dotyczący zamknięcia ksiąg, sporządzania sprawozdania finansowego i publikacja sprawozdania finansowego.
  2. Uproszczenia w rachunkowości
  3. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
  4. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego.
  5. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym.
  6. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
  7. Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
  8. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
  9. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego
  IV. Elementy sprawozdania finansowego za 2023 rok, najczęściej popełniane błędy:
  1. Wprowadzenie – jak należy wypełnić poszczególne pozycje w tym elemencie sprawozdania finansowego?
  2. Bilans – metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, najczęściej występujące nieprawidłowości.
  3. Rachunek zysków i strat – prezentacja przychodów, kosztów i podatku w rachunku zysków i strat, najczęściej występujące nieprawidłowości.
  4. Rachunek przepływów pieniężnych – najtrudniejszy element sprawozdania finansowego- konstrukcja i istota rachunku przepływów, co wykazujemy a czego nie wykazujemy w poszczególnych pozycjach tego elementu sprawozdania, jakie informacje płyną z rachunku przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym – przykład sporządzenia
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia – elementy jakie powinien zawierać ten element sprawozdania finansowego
  7. Korekta retrospektywna w sprawozdaniu finansowym
  V. Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
  3. Rozliczenie inwentaryzacji
  4. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji
  VI. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
  1. Przyczyny wykazywania podatku odroczonego
  2. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych
  3. Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym
  4. Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego
  5. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym
  VII. Środki trwałe w księgach rachunkowych:
  1. Wycena wartości bilansowej środków trwałych:
  a.  wartość początkowa środka trwałego
  b.  ewidencja bilansowa środków trwałych
  c.  przyjęcie środka trwałego do użytkowania
  d.  nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
  e.  remonty, modernizacje oraz ulepszenia
  f.  ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego, skorygowana cena nabycia
  2. Amortyzacja środków trwałych
  a.  tabela amortyzacyjna zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
  b.  okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych, metody amortyzacji, weryfikacja okresu użyteczności
  c.  stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
  d.  wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
  VIII. Leasing w księgach rachunkowych Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
  1. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
  2. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
  3. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
  4. Przekształcanie leasingu w związku z utratą prawa do zwolnienia
  5. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
  IX. Kontrakty długoterminowe – czym są i jakie są skutki ich rozliczania
  X. Czym jest badanie sprawozdania finansowego, wybór biegłego rewidenta i sprawozdanie z badania
  XI. Przygotowywane nowe standardy - prace Komitetu Standardów Rachunkowości
  XII. Dyskusja i zakończenie. 

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001