17 - 18.04.2023 online Daniel Druzd - PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

17 - 18.04.2023 online Daniel Druzd - PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cena regularna
750,00 zl
Cena sprzedaży
750,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

  Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie, szczególnie po wprowadzonych i wprowadzanych zmianach.

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń.

  Termin   17.04.2023 - 18.04.2023    godz.  8:30 – 14:30   ( 14 godz. dydaktycznych )

   Cena      750 zł netto 

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  DANIEL DRUZD  ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kierownik zespołu kadrowo-płacowego w firmie branży zbrojeniowej oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce, realizujący również szkolenia zamknięte.

  Cel szkolenia: utrwalenie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie ustalania wysokości składników wynagrodzenia i zasiłków oraz sporządzania list płac do umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

  Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

  Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest osobom wykonującym zadania płacowe w podmiotach zatrudniających, biurach rachunkowych.

  Główne cele szkolenia - warsztatów

  Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

  Cel edukacyjny

  Warsztaty  przygotowują do samodzielnego prowadzenia spraw płacowych w firmie. Zdobywając nową wiedzę oraz uporządkowując dotychczasową, uczestnik będzie gotowy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych z płacami. Będzie umiał stosować przepisy w praktyce, a dzięki ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, w sposób pewny i zdecydowany będzie podejmował zadania praktycznego ich stosowania.

  Efekty uczenia się

  Wiedza: Uczestnik definiuje składniki listy płac. Charakteryzuje zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.

  Umiejętności: Prowadzi dokumentację pracowniczą i płacową. Nalicza świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz obsługuje umowy cywilnoprawne. 

  Kompetencje społeczne: Pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych. 

   

 • Program

 •  Program kursu będzie obejmował wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone będą  w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.  

  Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem najnowszych zmian  

  1.    Podstawy prawne naliczania wynagrodzeń (ustawy, rozporządzenia, układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania):
  a)    zasady ustalania warunków wynagradzania,
  b)    obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia,
  c)    minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych,     
  2.    Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową i za pracę w porze nocnej:
  a)    ustalanie kodeksowego dodatku za pracę w porze nocnej,
  b)    obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  c)    terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia, dodatków za przekroczenia dobowe i dodatków za przekroczenia średniotygodniowe,
  3.    Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
  a)    zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przy obliczaniu wynagrodzenia  urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  b)    wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  c)    zasady dopełniania podstawy ekwiwalentowej,
  d)    wyliczanie innych świadczeń ze stosunku pracy z zastosowanie zasad dotyczących wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.
  4.    Zasady ustalania podstawy wymiaru i wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
  a)    składniki kwalifikowane do podstawy oraz zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne,  roczne lub inne,
  b)    składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru świadczeń – zasady uzupełniania  wynagrodzenia,
  c)    wpływ przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na podstawę wymiaru zasiłków,
  d)    zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłków,
  5.    Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę:
  a)    obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca, inne obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pozapłacowe na liście płac,
  b)    zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  c)    zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, obliczanie składki zdrowotnej i jej warunkowe obniżenie do wysokości zaliczki na podatek,
  d)    ustalanie przychodu, podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy (przychody zwolnione z PIT, różne profile podatników),
  e)    składniki oskładkowane a wolne od podatku oraz składniki wynagrodzenia zwolnione z oskładkowania lecz podlegające opodatkowaniu
  f)    rozliczenie na liście płac wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe
  g)    obliczanie wynagrodzenia do wypłaty
  h)    składka na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP).
  6.    Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków
  a)    zasady wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń – z uwzględnieniem PPK i parametrów podatkowych pracownika,
  b)    reguły dotyczące postępowania pracodawcy w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę,
  c)    realizacja potrąceń na liście płac, w tym dokonywanie kilku potrąceń na jednej liście płac - egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce,
  d)    kwoty wolne od egzekucji niealimentacyjnej z wynagrodzenia,
  e)    dobrowolne potrącenia na pisemny wniosek pracownika w praktyce,
  f)    zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  7.    Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych w oparciu o formy inne niż umowa o pracę
  a)   kalkulacja wynagrodzenia do wypłaty dla zleceniobiorcy z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej, PIT oraz (w tym będącego własnym pracownikiem),
  b)    lista płac dziełobiorcy (w tym będącego własnym pracownikiem).

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001