18.09.2023 - 19.09.2023 - 20.09.2023 online Przemysław Pogłódek, Anna Kędzierska - Adamczyk AKADEMIA KADROWO - PŁACOWA – 3 dniowe warsztaty praktyczne

18.09.2023 - 19.09.2023 - 20.09.2023 online Przemysław Pogłódek, Anna Kędzierska - Adamczyk AKADEMIA KADROWO - PŁACOWA – 3 dniowe warsztaty praktyczne

Cena regularna
960,00 zl
Cena sprzedaży
960,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • AKADEMIA KADROWO - PŁACOWA  – 3 dniowe warsztaty praktyczne

  Termin   18,19,20 września 2023  godz.  9:30 – 15:00

  Cena      960 zł + 23% VAT

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący :

  PRZEMYSŁAW POGŁÓDEK  inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN. Bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

  Celem szkolenia: jest poszerzenie  kompetencji i umiejętności w wykonywaniu zawodu kadrowo-płacowego - wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych.

  Efekty uczenia się  :

  Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę:                                                                                

  W zakresie wiedzy:

  - dotyczącej prawa pracy :

  • uczestnik dowie się o aktualnie obowiązujących zmianach i ich implementowaniu do organizacji,
  • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnik znajdzie odpowiedzi na skomplikowane pytania,
  • uczestnik nauczy się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka,

  - dotyczącej czasu pracy:

  • uczestnik nauczy się  planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym,
  • uczestnik zdobędzie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń,
  • uczestnik zdobędzie umiejętności rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • uczestnik zdobędzie  umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych,

  - dotyczącej podatków w liście płac :   

  • uczestnik pozna najważniejsze zagadnienia pojawiające się w relacjach pracodawca-pracownik
  • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień płacowych
  • uczestnik pozna zagadnienia z zakresu sporządzania list płac
  • uczestnik pozna  najważniejsze zagadnienia pojawiające się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń
  • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

  W zakresie umiejętności:  przekazana wiedza z zakresu prawa pracy, czasu pracy i podatków w liście płac wpłynie na umiejętność profesjonalnej obsługi działu kadr i płac                                                                   

  W zakresie kompetencji społecznych: nabycie umiejętność samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności prawidłowo identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

   

 • Program
 • Program będzie obejmował 3 moduły ( szczegóły w opracowaniu )

  I moduł - 8 godz.:

  Prawo pracy w 2023 – kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP

  II moduł - 8 godz.

  Rozliczanie czasu pracy w 2023

  III moduł - 8 godz.

  Podatki i składki w liście płac i w umowach cywilnoprawnych

   Szczegóły :

  Moduł I - program w przygotowaniu

  Moduł II

  1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi:
  - praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i nie pełnoetatowych oraz niepełnosprawnych),
  - zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych
  pracowników,
  - dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
  2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  - tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment
  ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  - zasada jednej z czterech - wolnej niedzieli,
  - zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  - zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  - najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  - kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
  Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
  3. Prawo do wypoczynku:
  - prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki
  takiego naruszenia,
  - uprawnienia pracownika - dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata - co i w którym
  momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników
  płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  - ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu
  udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  - rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym - w bieżącym i kolejnym
  okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  - ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
  - na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  - jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
  4. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.
  5. Zasady obliczania normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe przy dłuższych niż miesięczny okres rozliczeniowy.
  6. Podstawy naliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.
  7. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
  8. Konsekwencje wypłaty składników niewyszczególnionych w regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę.
  9. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
  10. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem
  (tzw. harmonogramem):
  - w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  - czasem wolnym zamiast zapłatą,
  - dniem wolnym zamiast zapłatą,
  - zapłatą zamiast dniem wolnym,
  - zasada optymalizacji korzyści i prawno-karne ograniczenia tych możliwości.
  11. Dyżury:
  - pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania,
  - kolizja z okresami odpoczynku,
  - rozliczanie pracy na dyżurze - kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego.
  12. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  - formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
  - rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
  13. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
  14. Porozumienie o elastycznym czasie pracy i o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
  15. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
  16. Badania lekarskie a czas pracy.

  Moduł III - program w przygotowaniu

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001