21.02.2023 stacjonarne Dorota Chrząszcz - PIT - 36, PIT - 36L za 2022 – zeznanie roczne przedsiębiorcy

21.02.2023 stacjonarne Dorota Chrząszcz - PIT - 36, PIT - 36L za 2022 – zeznanie roczne przedsiębiorcy

Cena regularna
400,00 zl
Cena sprzedaży
400,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru formy opodatkowania i w związku z tym roczne rozliczenia składają na różnych formularzach.

  • Kiedy wybierają druk PIT 36, a kiedy PIT 36L ?
  • Jakie są różnice  w rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy na PIT 36 i PIT 36L ?

  Omówimy na szkoleniu

  PIT - 36, PIT - 36L za 2022 – zeznanie roczne przedsiębiorcy

   Termin  21 luty  2023  godz.  9:00 – 15:00 

  Cena  400 zł + 23% VAT

  - 5% przy zgłoszeniu 2 osób,

  - 10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ,materiały piśmiennicze, serwis kawowy, 2 - daniowy obiad, imienny certyfikat ukończenia szkolenia. 

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona

  Miejsce szkolenia : Tarnów - siedziba NovaTax ul. K.Brodzińskiego 17

  Parking:  darmowy : Tarnów ul. Marszałka (teren dawnej Kapłonówki) odległość 850 m

  - płatny :  Tarnów ul. Brodzińskiego 4 obok III LO odległość 170 m

                                                                              

  Prowadzący  Dorota Chrząszcz – doradca podatkowy – od  25 lat współpracuje z przedsiębiorcami, pomaga przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy opodatkowania, świadczy usługi doradztwa podatkowego, księgowe, kadrowo - płacowe, reprezentuje przedsiębiorców w kontaktach z urzędami. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego.  Prowadzi szkolenia i warsztaty o tematyce podatkowej.

  Cel szkolenia : przygotowanie księgowych i podatników do sporządzenia zeznania rocznego PIT-36 i PIT - 36L  za 2022 rok 

  Adresaci szkolenia: główni księgowi i księgowi,  osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie, włąściciele biur rachunkowych i pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 • Program
 • 1. Wybór sposobu rozliczenia podatku.
  a) indywidualnie,
  b) wspólnie z małżonkiem,
  c) w sposób przewidziany dla wdów i wdowców,
  d) w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

  2. Znaczenie informacji dodatkowych.

  3. Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21
  a) ulga dla młodych,
  b) ulga na powrót,
  c) ulga dla rodzin 4+,
  d) ulga dla pracujących seniorów.

  4. Źródła przychodów lub straty.
  a) stosunek służbowy, stosunek pracy,
  b) emerytury i renty krajowe,
  c) pozarolnicza działalność gospodarcza,
  d) działy specjalne produkcji rolnej,
  e) działalność wykonywana osobiście,
  f) najem lub dzierżawa,
  g) prawa autorskie,
  h) odpłatne zbycie rzeczy,
  i) działalność nierejestrowana,
  j) sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,
  k) inne źródła przychodów, m.in.: praktyki absolwenckie, staże uczniowskie, zasiłek macierzyński

  5. Dochody małoletnich dzieci.

  6. Odliczenie strat z lat ubiegłych.

  7. Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne.

  8. Odliczenia od dochodu.
  a) darowizny,
  b) wydatki na cele rehabilitacyjne,
  c) wydatki z tytułu używania sieci Internet,
  d) wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych,
  e) składki członkowskie na rzecz związków zawodowych,
  f) ulga na zabytki,
  g) ulga na działalność badawczo – rozwojową,
  h) ulga z tytułu produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
  i) ulga z tytułu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,
  j) ulga z tytułu wspierania działalności sportowej, kulturalnej , szkolnictwa wyższego i nauki,
  k) wydatki na nabycie terminala płatniczego,
  l) ulga na robotyzację.

  9. Zwiększenia podstawy opodatkowania.
  a) utrata prawa do odliczeń,
  b) zmniejszenie strat z lat ubiegłych.

  10. Zwiększenia lub zmniejszenia straty o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych.
  a) w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,
  b) w ramach działów specjalnych produkcji rolnej,
  c) w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

  11. Dochody osiągnięte za granicą, o które jest zwiększona podstwa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej.

  12. Obliczenie podatku. Skala podatkowa wg. Nowy Ład 2.0

  13. Odliczenia od podatku.
  a) ulga za wyszkolenie ucznia lub z tytułu zatrudnienie pracowników w celu przygotowania zawodowego,
  b) składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną,
  c) ulga na dzieci,
  d) ulga abolicyjna,

  14. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  15. Przekazanie 1,5% na rzecz OPP.

  16. Informacje o załącznikach:
  PIT/B - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym,
  PIT/BR - Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym,
  PIT/D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
  PIT/DS - Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym,
  PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
  PIT/SE - Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu,
  PIT-2K - Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
  PIT/M - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym,
  PIT/O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
  PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym,                                                                                                                PIT/Z - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,
  PIT/MIT - Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy,
  PIT/WZ - Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych,
  PIT/PM - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  PIT/NZI - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

   

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
  •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001