26 - 27.10.2022 online Anna Żurek - Rachunek Przepływów Pieniężnych - warsztaty praktyczne

26 - 27.10.2022 online Anna Żurek - Rachunek Przepływów Pieniężnych - warsztaty praktyczne

Cena regularna
650,00 zl
Cena sprzedaży
650,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Rachunek przepływów pieniężnych ( Cash Flow ) muszą sporządzać jednostki, które z mocy ustawy podlegają corocznemu badaniu sprawozdań finansowych. Jednostki do tego zobligowane określa art. 64 ustawy o rachunkowości.

  Rachunek przepływów pieniężnych,
  a ściślej mówiąc jego poprawne sporządzenie, pomaga określić płynność finansową przedsiębiorstwa oraz pokazuje, jak kształtuje się ona w porównaniu do roku poprzedniego. Dzięki temu, że w tym dokumencie uwzględniane są nie tylko wpływy stanowiące przychody oraz wydatki stanowiące koszty, pozwala to na ukazanie prawdziwej kondycji finansowej jednostki.


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

  Termin  26 - 27  października 2022  godz.  9:00 – 14:00

  Cena  650 zł  + 23% VAT


  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

  Cel szkolenia  jest omówienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz przygotowywania danych księgowych koniecznych dla sprawnego przygotowania tego elementu sprawozdania.

  Podsumowaniem szkolenia będzie opracowanie wniosków/pomysłów/plików/udogodnień możliwych do zastosowania podczas sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

  Zajęcia będą miały charakter wyłącznie praktyczny – teoria i przypomnienie przepisów to pierwsza godzina szkolenia – pozostałe będą polegały na analizie przykładów praktycznych.

  Adresaci szkolenia 

  • członkowie zarządu ds. finansowych,
  • dyrektorzy finansowi,
  • główni księgowi,
  • wszystkie osoby zainteresowane tematyką Cash Flow
 • Program
 • 1.    Kwestie ogólne dotyczące rachunku przepływów pieniężnych:
  a.    podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7,
  b.    cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
  c.    środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
  d.    najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
  e.    metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce,
  2.    Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
  a.    istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7,
  b.    wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow,
  c.    działalność operacyjna. Omówienie na przykładach w EXCELU zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego. Obszar analizy:
  –    amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i jej wpływ na cash flow
  –    szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow,
  –    zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych,
  –    różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmiana stanu środków pieniężnych,
  –    zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym (omówienie na przykładach m.in. zasad ujmowania odsetek od należności i zobowiązań handlowych, odsetek budżetowych, odsetek wpływających na wartość początkową środków trwałych, odsetek od kredytów, odsetek od lokat, odsetek od udzielonych pożyczek)
  –    dywidendy otrzymane i wypłacone w cash flow,
  –    odpisy aktualizujące, likwidacje środków trwałych i środków trwałych w budowie,
  –    wpływ rezerw, w tym rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na cash flow,
  –    szczególne przypadki niezgodności zmiany stanu rezerw z bilansu ze zmianą stanu rezerw w cash flow,
  –    transakcje na zapasach w tym m.in.: nabycie zapasów z odroczonym terminem płatności, aport zapasów, przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych, odpisy aktualizujące zapasy,
  –    podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych: należności i zobowiązania operacyjne, należności i zobowiązania ze sprzedaży/nabycia środków trwałych, zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów, dywidend
  –    skutki umorzenia oraz wyceny należności i zobowiązań handlowych,
  –    konwersje zobowiązań handlowych i/lub pożyczek na kapitał podstawowy,
  –    operacyjne i pozaoperacyjne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
  –    rozliczenie międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  –    błąd podstawy i wynik lat ubiegłych
  –    skutki umorzenia udzielonych pożyczek
  –    inne korekty i warunki ich powstawania.
  d.    działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
  –    nabycie i zbycie środków trwałych,
  –    likwidacje i niedobory inwentaryzacyjne w środkach trwałych
  –    nabycie i zapłata środków trwałych na przełomie lat
  –    zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu
  e.    działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:
  –    zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek,
  –    zasady ujmowania i rozliczania dotacji.
  3.    Pozycje podsumowujące w Cash flow:
  a) przepływy pieniężne netto,
  b) bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
  c) środki pieniężne na początek okresu,
  d) środki pieniężne na koniec okresu,
  e) przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow,
  f) przykłady EXCEL.
  4.    Przykład całościowy sporządzania sprawozdania w autorskim pliku EXCEL


  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001