30.03.2023 online - Monika Frączek - ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 roku wdrażające dyrektywy UE

30.03.2023 online - Monika Frączek - ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 roku wdrażające dyrektywy UE

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 roku wdrażające dyrektywy UE

  Termin   30 marca 2023  godz. 09:30 – 15:00

  Cena      320 zł + 23% VAT

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  MONIKA FRĄCZEK

  prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie).  Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

   Cel szkolenia uzyskanie przez słuchaczy  specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach.

  Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza każdego szczebla, osoby pracujące  w działach HR lub kadr, pracowników finansowo-księgowych, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy.

  Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. 

  W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


 • Program
 • 1. Co się zmieni w Kodeksie pracy w związku z wdrożeniem dyrektywy Work Life
  Balance?
  - Na jakich zasadach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
  - Z jakiej postaci i z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie składał wniosek o ten
  urlop? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku?
  - Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
  - Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba pracownika?
  - Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
  - Czy urlop opiekuńczy wpisywać w świadectwie pracy i gdzie przechowywać wniosek?
  2. Na jakich zasadach będzie przysługiwać zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw
  rodzinnych (siły wyższej)?
  - Czy pracodawca będzie musiał udzielić tego zwolnienia?
  - Czy konieczny będzie wniosek pracownika? Jaka będzie postać wniosku?
  - Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
  - Jak trzeba będzie je zaewidencjonować i gdzie przechowywać wnioski pracownika?
  3. Co się zmieni w zasadach udzielania wolnego z tytułu wychowywania dziecka w
  wieku do 14 lat?
  4. Kogo obejmie elastyczna organizacja pracy?
  - W jakiej sytuacji pracownik będzie mógł korzystać z elastycznej organizacji pracy?
  - Czy będzie musiał składać wniosek i co trzeba będzie w nim napisać?
  - Czy pracodawca będzie musiał zgodzić się na elastyczną organizację pracy?
  - Czy pracownik będzie mógł skrócić czas korzystania z elastycznej organizacji pracy?
  - Czy pracodawca będzie miał podobne uprawnienie?
  5. Na jakich zasadach pracownicy będą korzystać z urlopu rodzicielskiego po zmianach?
  - Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie
  wykorzystywany? Na ile części można będzie podzielić urlop rodzicielski?
  - Ile urlopu rodzicielskiego będzie dla pracownika – ojca?
  - Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w
  jakim trybie będzie się o niego występować?
  - Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
  - Jak będzie udzielany urlop rodzicielski w okresie przejściowym i jakie obowiązki
  będzie miał wtedy pracodawca?
  6. Na jakich zasadach nastąpi skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?
  7. Jak zmienią się zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z
  uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?
  - W jakich przypadkach za przygotowywanie się do zwolnienia pracownika będzie
  grozić mandat?
  - Jakie zasady będą dotyczyły powrotu do pracy po urlopach z tytułu pełnienia funkcji
  rodzicielskich? Czy te same zasady będą dotyczyły urlopu opiekuńczego i zwolnienia z
  powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
  - Jakie postanowienia potwierdzające praktykę korzystania z urlopu wychowawczego
  oraz obniżenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego zostaną
  wprowadzone?
  8. Co się zmieni w czasie pracy?
  - Jakie kategorie pracowników będą mogły odmówić pracy w porze nocnej, w
  godzinach nadliczbowych oraz wyjazdu służbowego?
  - W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał udzielić dodatkowej przerwy lub
  przerw?
  - Jakie będą obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy szkolenie pracownika będzie
  obowiązkowe?
  9. Co się zmieni w Kodeksie pracy w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy w
  sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE?
  - Jak się zmienią zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny?
  - Kiedy trzeba będzie podawać przyczynę wypowiedzenia umowy na czas określony?
  - Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę niektórych
  warunków zatrudnienia?
  - Czy można będzie zakazać pracownikowi dodatkowego zatrudnienia?
  10. Jakie nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników zostaną wprowadzone
  przez nadchodzące zmiany?
  - Na jakich zasadach trzeba będzie informować o zmianie siedziby pracodawcy?
  - Jak bardzo zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”?
  - Jakie informacje trzeba będzie przekazywać pracownikowi delegowanemu za granicę?
  - Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać
  dodatkowe informacje?
  - W jakich przypadkach nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach
  zatrudnienia będzie wykroczeniem?
  - Jakie informacje będzie można przekazywać zbiorczo na tablicy ogłoszeń albo w
  Intranecie?
  - Czy trzeba będzie zaktualizować informację o zakazie dyskryminacji i obowiązku

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001