30.07.2024 online Jarosław Uhornicki SYGNALISTA w 2024 - Jak się przygotować do wdrożenia nowych przepisów ?

30.07.2024 online Jarosław Uhornicki SYGNALISTA w 2024 - Jak się przygotować do wdrożenia nowych przepisów ?

Cena regularna
250,00 zl
Cena sprzedaży
250,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Prezydent podpisał  ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby.

  Wiąże się to z obowiązkami ustawowymi dla wielu firm.

  Pracodawca będzie musiał opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych, która określi zasady przyjmowania takich zgłoszeń i stworzyć kanały do ich przyjmowania.

  Jeżeli jesteś pracodawcą  zatrudniającym  powyżej 50  pracowników lub reprezentujesz

  • jednostki budżetowe,
  • społki z o.o ,
  • biura rachunkowe bez względu na ilość zatrudnionych pracowników ponieważ podlegają pod regulacje związane z AML.

          ZAPRASZAM CIĘ na szkolenie 

   SYGNALISTA w 2024 - Jak się przygotować do wdrożenia nowych przepisów ?

  Termin   30 lipca 2024    godz.  9:00 – 13:00

  Cena      250 zł + 23% VAT

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Cel szkolenia jest wieloaspektowy i obejmuje kilka kluczowych obszarów : 

  1. Zrozumienie przepisów prawnych - zapoznanie uczestników z przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - wyjaśnienie praw i obowiązków zarówno sygnalistów, jak i pracodawców. 
  2. Wdrożenie i zarządzanie procedurami zgłaszania  - przekazanie wiedzy na temat tworzenia i wdrażania wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń, omówienie metod skutecznego zarządzania zgłoszeniami, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń i monitorowania postępów w ich rozpatrywniu.
  3. Zapewnienie ochrony sygnalistom  - edukowanie prcowników o mechanizmach ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi, omówienie procedur zapewniających poufność zgłoszeń i anonimowość sygnalistów, jeśli tego sobie życzą.
  4. Zwiększenie świadomości - zwiększenie ogólnej świadomości pracowników na temat roli i znaczenia sygnalistów w organizacji, informowanie o dostępnych kanałach zgłaszania naruszeń oraz procedurach ich rozpatrywania.
  5. Zapobieganie naruszeniom prawa zwiększenie zdolności organizacji do identyfikowania i przeciwdziałaniapotencjalnym naruszeniom prawa,  monimalizowanie ryzyka prawnego i reputacyjnego związanego z niezgłoszonymi nieprawidłowościami.

  Realizacja tych celów ma za zadanie nie tylko spełnienie wymogów  prawnych, ale rownież stworzenie bezpiecznego i etycznego środowiska pracy, które promuje przejrzystość i odpowiedzialność.

  Prowadzący : Jarosław Uhornicki  – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy oraz legalności zatrudniania cudzoziemców.

 • Program
 • Kogo dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów.

  Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów będą musieli stosować pracodawcy zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób. Przy ustalaniu tej liczby osób będziemy brali pod uwagę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia (art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów). Zatem przy ustalaniu, czy pracodawca jest objęty ustawą o ochronie sygnalistów, oprócz pracowników będziemy też uwzględniali osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna) czy samozatrudnionych. Określenie progu zatrudnienia, który decyduje o konieczności wdrożenia ustawy o ochronie sygnalistów, będzie następowało na dzień 1 stycznia i 1 lipca danego roku.
  Przykład
  Pracodawca zatrudnia w firmie 8 pracowników na 1/2 etatu, 24 pracowników na pełny etat, 4 pracowników na 1/4 etatu, jednego pracownika na 3/4 etatu. Ponadto firma zatrudnia 18 osób na umowę zlecenia oraz 4 osoby w ramach umowy B2B. Firma jest objęta ustawą o ochronie sygnalistów, ponieważ łącznie zatrudnia 51,75 osoby (29,75 etatów na umowę o pracę oraz 22 osoby na umowy cywilnoprawne i w ramach samozatrudnienia).

  Czy BR prowadzone w formie jednoosobowej działalności  będą zobowiązane wdrożyć nowe regulacje ? TAK , ponieważ podlegają pod regulacje związane z AML. 

  Istotne będzie opracowanie procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i precyzyjne określenie zasad ich przyjmowania.

  To nowe obowiązki dla BR oraz doradców podatkowych, których zaniedbanie może wiązać się z sankcjami.

  Wejście w życie obowiązków dla BR związanych z ustawą o sygnalistach nastąpi trzy miesiące od dnia ogłoszenia, czyli 25 września 2024 r. Tego dnia w podmiocie powinna zacząć obowiązywać procedura.

  Praktycznie : 

  • obowiązkowo  konsultacje wewnętrzne do 13 września 2024 

  •  ogłoszenie procedury najpóżniej do 18 września 2024

  Więcej szczegółów na szkoleniu wg programu 

  1. Źródło i przedmiot regulacji.
  2. Definicje:
   - działanie następcze,
  - działanie odwetowe,
  - informacja o naruszeniu prawa,
  - informacji zwrotna,
  - organie publiczny,
  - osoba, której dotyczy zgłoszenie,
  - osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia,
  - osoba powiązana z sygnalistą,
  - podmiot prawny,
  - podmiot prywatny,
  - podmiocie publiczny,
  - postępowanie prawne,
  - ujawnienie publiczne,
  - zgłoszenie,
  - zgłoszenie wewnętrzne,
  - zgłoszeniu zewnętrzne.
  3. Naruszenia prawa objęte przepisami ustawy.
  4. Definicja sygnalisty.
  5. Informacje i naruszenia prawa wyłączone spod przepisów ustawy podmioty właściwe w zakresie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszenia prawa przez służby specjalne.
  6. Ochrona zgłoszeń anonimowych.
  7.  Ochrona danych osobowych sygnalisty (zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych).
  8. Zakres zakazanych działań odwetowych.
  - ochrona pracowników
  - ochrona osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż umowa o pracę,
  - prawo do odszkodowania,
  - zakaz zrzeczenia się ochrony.
  9. Zgłoszenia wewnętrzne.
  - podmioty prawne zobligowane do ustalania wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych /procedura zgłoszeń wewnętrznych/,
  -  zakres i wdrażanie „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”,
  - sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych,
  - upoważnienie podmiotu zewnętrznego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
  - rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
  10. Zgłoszenia zewnętrzne.
  - Rzecznik Praw Obywatelskich. 
  - Organ publiczny.
  11. Ujawnienie publiczne.
  12. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy.
  13. Pytania i dyskusja.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001