Regulamin Szkoleń

I. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

1. Organizatorem usług szkoleniowych jest firma Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu (zwana dalej ) "Organizatorem"


2. Organizator posiada biuro, w którym załatwia sprawy związane z usługą szkoleniową. Biuro ma siedzibę w Tarnowie ul. Brodzińskiego 17.


3. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna w imieniu którego występuje uczestnik


4. Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.


5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia oraz terminu
kursu/szkolenia ( zmiana umowy ) z przyczyn niezależnych od Organizatora – w takim przypadku zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiającego.


6. Organizator w ramach szkolenia zapewnia :

  • udział w szkoleniu ,
  • autorskie materiały ( w wersji drukowanej lub w formie elektronicznej )
  • imienny certyfikat ukończenia kursu/szkolenia

7. Zajęcia odbywają się w formie:

  • online na platformie Clickmeeating
  • stacjonarnie w odpowiednio wyposażonych obiektach.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez trenera materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez Zamawiającego w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.


9. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawami autorskimi – można je drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.


Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie kursu/szkolenia.


10. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.


11. Organizator w ramach organizowanego kursu/szkolenia nie zapewnia noclegów i transportu – chyba, że oferta stanowi inaczej.

12. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie z zastrzeżeniem, że mogą to być wyłącznie osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje potrzebne do rzetelnego przeprowadzania kursu/szkolenia .

13. Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

14. Organizator w czasie trwania kursów/szkoleń stacjonarnych oraz wyjazdowych będzie stosował procedury bezpieczeństwa sanitarnego zobowiązując Zamawiającego do ich stosowania.

15. Organizator po zakończeniu kursu/szkolenia prowadzi badanie poziomu satysfakcji w formie telefonicznego wywiadu lub anonimowej ankiety.

 

II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH


1. Ofertę szkoleń Organizator będzie docelowo prezentował na stronie internetowej


2. Sprzedaż usług szkoleniowych odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie umowy na odległość , pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.


3. Poprawnie wypełnione zgłoszenie na kurs/ szkolenie organizowane przez
Organizatora jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Dorotą Bittner NovaTax
Szkolenia dla Biznesu a Zamawiającym. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o przyjęciu oferty Organizatora szkolenia.


4. Od momentu zawarcia Umowy Zamawiający jest nią związany, w szczególności zobowiązany jest do zapłaty za wybrany kurs/szkolenie.


5. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto/brutto chyba że oferta będzie stanowiła inaczej.


6. Zamawiający dokonuje wpłaty po szkoleniu na wskazany rachunek bankowy na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia, chyba że Organizator wskazał w ofercie formę płatności przed szkoleniem.


7. Kursy kilkudniowe realizowane są wg harmonogramu dostarczonego
Zamawiającemu wraz z umową, która zawiera m.in. formę płatności.


8. Najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu/szkolenia Organizator
przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) informację o realizacji jego zamówienia.


9. Organizator przewiduje stosowanie rabatów o których informuje na stronie
internetowej lub powiadamia Zamawiającego oddzielnym pismem lub ofertą
emailową.


10. Rabat jest odliczany od ceny podstawowej za daną usługę szkoleniową.


III. WARUNKI REZYGNACJI Z ŚWIDCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ


1. Wypowiedzenie umowy może nastąpić zarówno ze strony Zamawiającego jak również ze strony Organizatora.


2. Kursy/szkolenia krótkie – zasady rezygnacji :

  • Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami gdy jego rezygnacja wpłynie do Organizatora przed potwierdzeniem kursu/szkolenia
  • Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartościkursu/szkolenia gdy jego rezygnacja wpłynie do Organizatora już po wysłaniupotwierdzenia,
  • Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami kursu/szkolenia gdy jego rezygnacja nie wpłynie do dnia rozpoczęcia kursu/szkolenia.


3. Kursy długie ( ponad 20 godz. ) – zasady rezygnacji i zwrot kosztów określa oddzielna umowa przesłana Zamawiającemu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Umowa określa obowiązki stron oraz warunki płatności.

4. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej przesłanej e-mailem na adres biuro@novatax.pl


5. Rezygnację uznaje się za wiążącą dla obu stron po pisemnym potwierdzeniu jej otrzymania.


6. Zamawiający może zgłosić Organizatorowi zamianę uczestnika kursu/szkolenia nie później jak 4 dni przed kursem długim i 1 dzień przed szkoleniem krótkim.


IV. REKLAMACJA i procedura postępowania w przypadku złożenia reklamacji


1. Procedura reklamacji stosowana jest w sytuacjach, kiedy poziom kursu nie spełnia oczekiwań Zamawiającego.


2. Warunkiem uznania reklamacji złożonej po kursie/szkoleniu jest pisemne zgłoszenie reklamacji wraz z uzasadnieniem do Organizatora bezpośrednio ( do 2 dni ) po jego zakończeniu.


3. Organizator może uzależnić uznanie reklamacji od wyników wywiadu telefonicznego lub wyników przesłanej anonimowej ankiety do wszystkich uczestników kursu/szkolenia niezwłocznie po złożeniu reklamacji.


4. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 2 tygodni od złożonej reklamacji.


5. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający może ubiegać się o umożliwienie mu udziału w kursie/szkoleniu o podobnej tematyce w okresie pół roku od uznania reklamacji.


V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania ustawy „O ochronie danych
osobowych”.
2. Organizator szkoleń zbiera i przechowuje dane osobowe wyłącznie na własny użytek marketingowy w celach związanych z prowadzoną działalnością.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Każdy Zamawiający poprzez przesłanie Karty Zgłoszenia potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.


2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2021 roku