10 i 17. 10.2024 online Małgorzata Rzeszutek  DOSKONAŁY FAKTURZYSTA - intensywne 2 dniowe warsztaty praktyczne 

10 i 17. 10.2024 online Małgorzata Rzeszutek DOSKONAŁY FAKTURZYSTA - intensywne 2 dniowe warsztaty praktyczne 

Cena regularna
680,00 zl
Cena sprzedaży
680,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia 
 • DOSKONAŁY FAKTURZYSTA - intensywne 2 dniowe warsztaty praktyczne 

  Szkolenie dedykowane jest pracownikom spółek, działalności gospodarczych, jednostek budżetowych rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną w lipcu 2024 roku wdrożone w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.

  Terminy wykładów :  11 i 17  PAŹDZIERNIKA  2024  godz. 9:00 - 14:00

                                                                  

  Cena       680  zł/os netto  + 23% VAT  ( 836,40 brutto )

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

    Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022


  Dodatkowe informacje : dla osób fizycznych opłacających szkolenie z własnych środków cena specjalna  530 zł/os + 23% VAT

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane każdorazowo przed wykładami  ), imienny certyfikat ukończenia  kursu.  

  Forma kursu :  online  na platformie Clickmeeating - możliwość zadawania pytań na czacie  lub  głosowo po włączeniu mikrofonu.

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                           

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

  Cel kursu   przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz planowane zmiany na rok 2024

  Adresaci szkolenia:

  • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
  • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT
  • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
  • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT
  • osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu

  Efekty ksztalcenia :

  W zakresie wiedzy słuchacz uzyska informacje dotyczace  :

   -  aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania i planowanych zmian
   -  przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
   - konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
   - odliczenia podatku naliczonego,
   - prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
   - odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
   - białej listy podatników
   - NIP- u na paragonie
   - wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach systemu KSEF
   - bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT.        
  W zakresie umiejętności: 

  - pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
  - zapoznanie z tematem faktur ustrukturyzowanych i zasad ich wystawiania w systemie KSEF,

   W zakresie kompetencji społecznych:

  - uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

 • Program
 • I dzień
  1. Zasady fakturowania :
  o podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
  o czynności wymagające wystawienia faktury
  o podstawy prawne – ustawa i rozporządzenia,
  2. Przykłady faktur
  o faktury wystawiane na żądanie,
  o faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
  o faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,
  o faktury uproszczone,
  o faktury do paragonu,
  o faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
  o faktury krajowe w walucie obcej,
  o faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
  o faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
  o faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
  o „puste” faktury.
  3. Zmodyfikowane elementy faktur. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie
  faktur, korekt, duplikatów.
  4. Refaktura
  o kiedy można ją wystawić i na czym to polega;
  o obowiązek podatkowy a refaktura;
  o stawka podatku VAT a refaktura;
  o jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;
  o jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.
  5. Mechanizm podzielonej płatności
  o wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności -
  załącznik nr 15;
  o limit transakcji;
  o obowiązki jakie split payment nakłada na sprzedawcę oraz nabywcę;
  o płatność zaliczki w split payment;
  o sankcje przewidziane dla obu stron transakcji, dla której przepisy przewidują obowiązkowy
  split payment; czy można ich uniknąć?
  o jakie zobowiązania można regulować ze środków zgromadzonych na koncie VAT – zmiany
  przewidziane w pakiecie SLIM VAT III.
  6. Nota korygująca
  o  jakie błędy mogę "naprawić" notą korygującą;
  o czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy ?
  o kto może wystawić notę korygującą;
  o zgoda na wystawienie noty korygującej
  7. Dokumentowanie transakcji w Grupach VAT od 01.01.2023r.
  o zakres czynności podlegających fakturowaniu,
  o noty księgowe wewnątrz grupy,
  o dodatkowa ewidencja dla członków grupy.
  8. Anulowanie faktury
  o na czym polega anulowanie faktury;
  o pod jakimi warunkami jest dopuszczalne;
  o co zrobić w sytuacji kiedy nie mogę anulować faktury - faktura korygująca do zera.

  II dzień
  1. Faktura zwykła czy ustrukturyzowana:
  a. Krajowy System e-Faktur – kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,
  b. rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
  c. elementy faktury ustrukturyzowanej,
  d. zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
  e. uprawnienia do KSeF,
  f. plusy i minusy monitorowania faktur,
  g. zasady funkcjonowania.
  2. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
  a. wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
  b. korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
  c. ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
  d. faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
  e. faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
  f. korekty faktur exportowych,
  g. korekty zbiorcze.
  3. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych
  a. kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
  b. kiedy najpóźniej można wystawić fakturę?
  c. jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?
  d. konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
  e. termin wystawienia faktury „na żądanie
  4.  Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote
  a.  kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
  b. kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania;
  c. czy estoński CIT ma wpływ na kurs przyjęty dla podatku VAT ?
  d. kursy przy korektach – zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT III
  5. Faktury zaliczkowe:
  a. elementy faktury zaliczkowej,
  b. terminy wystawienia,
  c. konieczność wystawienia faktury końcowej,
  d. stosowanie i skutki proform
  6. Wysokość sankcji w ustawie o VAT
  a.  kto i kiedy je poniesie;
  b. zmiany jakie wprowadził pakiet SLIM VAT III
  c. sankcje od 1.01.2025 w przypadku faktury poza KSeF.


   

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po rozpoczęciu szkolenia na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001