16.12.2024 online Anna Żurek  Zamknięcie roku 2024 - przygotowanie firmy do księgowego zamkniecia roku

16.12.2024 online Anna Żurek Zamknięcie roku 2024 - przygotowanie firmy do księgowego zamkniecia roku

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
  • Opis szkolenia
  • Program
  • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Opis szkolenia
  • ZAMKNIĘCIE ROKU 2024

    PRZYGOTOWANIE FIRMY DO KSIĘGOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU

    Termin  16 grudnia 2023  godz.  9:00 – 15:00

    Cena     340 zł  + 23% VAT

    Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

    Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

    Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

    Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

     Sprawdź możliwość dofinansowania   

    Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022

                                                                   

    Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

    Cel szkolenia  szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2024 . W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego jak również wskazane zostaną właściwe interpretacje przepisów. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyka na co dzień zajmującego się tematyką  rachunkową.

    Efekty uczenia się  :
                                                                               
    W zakresie wiedzy:                                                                                         
    – sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów i poprawności ustalania przychodów,                                                                                                                              – sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów,                                                              – uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe,                                                                                                                                          – obowiązków jakie spoczywają na różnych podmiotach sporządzających sprawozdania finansowych w zależności od formy prawnej podmiotu,                                                                                                                              – zasad podpisywania, ogłaszania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej.                                                                                                                         W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego kwalifikowania przychodów i kosztów  wg prawa bilansowego .                                                                                       W zakresie kompetencji społecznych: nabycie umiejętność samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności prawidłowo identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.    
    Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:            
    Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

    W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

    Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, służby finansowo-księgowe zajmujące się w praktyce księgowością oraz przygotowujące sprawozdania finansowe w firmie .

  • Program
  •   I. Podstawy prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego za 2024.
     II. Zmiany w przepisach, mające wpływ na sporządzanie sprawozdania finansowego za 2024.
    III. Zamknięcie roku 2024:
    1. Harmonogram prac dotyczący zamknięcia ksiąg, sporządzania sprawozdania finansowego i publikacja sprawozdania finansowego.
    2. Uproszczenia w rachunkowości
    3. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
    4. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego.
    5. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym.
    6. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
    7. Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
    8. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
    9. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego
    IV. Elementy sprawozdania finansowego za 2024 rok, najczęściej popełniane błędy:
    1. Wprowadzenie – jak należy wypełnić poszczególne pozycje w tym elemencie sprawozdania finansowego?
    2. Bilans – metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, najczęściej występujące nieprawidłowości.
    3. Rachunek zysków i strat – prezentacja przychodów, kosztów i podatku w rachunku zysków i strat, najczęściej występujące nieprawidłowości.
    4. Rachunek przepływów pieniężnych – najtrudniejszy element sprawozdania finansowego- konstrukcja i istota rachunku przepływów, co wykazujemy a czego nie wykazujemy w poszczególnych pozycjach tego elementu sprawozdania, jakie informacje płyną z rachunku przepływów pieniężnych
    5. Zestawienie zmian w kapitale własnym – przykład sporządzenia
    6. Dodatkowe informacje i objaśnienia – elementy jakie powinien zawierać ten element sprawozdania finansowego
    7. Korekta retrospektywna w sprawozdaniu finansowym
    V. Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji
    1. Terminy przeprowadzenia
    2. Metody inwentaryzacji
    3. Rozliczenie inwentaryzacji
    4. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji
    VI. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
    1. Przyczyny wykazywania podatku odroczonego
    2. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych
    3. Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym
    4. Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego
    5. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym
    VII. Środki trwałe w księgach rachunkowych:
    1. Wycena wartości bilansowej środków trwałych:
    a.  wartość początkowa środka trwałego
    b.  ewidencja bilansowa środków trwałych
    c.  przyjęcie środka trwałego do użytkowania
    d.  nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
    e.  remonty, modernizacje oraz ulepszenia
    f.  ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego, skorygowana cena nabycia
    2. Amortyzacja środków trwałych
    a.  tabela amortyzacyjna zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
    b.  okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych, metody amortyzacji, weryfikacja okresu użyteczności
    c.  stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
    d.  wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
    VIII. Leasing w księgach rachunkowych Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
    1. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
    2. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
    3. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
    4. Przekształcanie leasingu w związku z utratą prawa do zwolnienia
    5. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
    IX. Kontrakty długoterminowe – czym są i jakie są skutki ich rozliczania
    X. Czym jest badanie sprawozdania finansowego, wybór biegłego rewidenta i sprawozdanie z badania
    XI. Przygotowywane nowe standardy - prace Komitetu Standardów Rachunkowości
    XII. Dyskusja i zakończenie. 

    Forma realizacji szkolenia

    • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
    • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
    • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
    • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
    • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
  • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
    • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

    POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

    • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
    • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
    • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
    • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001