21-22-29.05.2024 online Przemysław Pogłódek, Anna Kędzierska - Adamczyk Akademia kadrowo - płacowa 3 dniowe warsztaty praktyczne

21-22-29.05.2024 online Przemysław Pogłódek, Anna Kędzierska - Adamczyk Akademia kadrowo - płacowa 3 dniowe warsztaty praktyczne

Cena regularna
980,00 zl
Cena sprzedaży
980,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Pracownicy działu kadr i płac mają obszerny oraz zróżnicowany zakres obowiązków. Zajmują się między innymi  zagadnieniami prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych, zagadnieniami i problematyką zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych czy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak również prowadzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS. W związku z powyższym nie da się ukryć, że dział kadr i płac jest jednym z najważniejszych w firmie i decyduje o sukcesie całego przedsiębiorstwa. Jego pracownicy muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa, nowymi interpretacjami czy wynikami kontroli. Wiedzę na ten temat zdobędą na 3 dniowych warsztatach praktycznych    organizowanych przez  firmę NovaTax .

  AKADEMIA KADROWO - PŁACOWA  – 3 dniowe warsztaty praktyczne

  Moguł I  21.05.2024

  Prawo pracy w 2024 – kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy  

  Moduł II 22.05.2024

  Rozliczanie czasu pracy w 2024

  Moduł III 29.05.2024

  Podatki i składki w liście płac i w umowach cywilnoprawnych  

  Termin   21,22,29 maja  2024  godz.  9:30 – 14:30

  Cena pełnego 3-dniowego szkolenia :   980 zł + 23% VAT

  Cena 1 modułu :  340 zł + 23% VAT

  Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

    Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący :

  PRZEMYSŁAW POGŁÓDEK  inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN. Bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

  Celem szkolenia: jest poszerzenie  kompetencji i umiejętności w wykonywaniu zawodu kadrowo-płacowego - wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych.

   Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

  Efekty uczenia się  :

  Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę:                                                                                

  W zakresie wiedzy:

  - dotyczącej prawa pracy :

  • uczestnik dowie się o aktualnie obowiązujących zmianach i ich implementowaniu do organizacji,
  • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnik znajdzie odpowiedzi na skomplikowane pytania,
  • uczestnik nauczy się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka,

  - dotyczącej czasu pracy:

  • uczestnik nauczy się  planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym,
  • uczestnik zdobędzie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń,
  • uczestnik zdobędzie umiejętności rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • uczestnik zdobędzie  umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych,

  - dotyczącej podatków w liście płac :   

  • uczestnik pozna najważniejsze zagadnienia pojawiające się w relacjach pracodawca-pracownik
  • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień płacowych
  • uczestnik pozna zagadnienia z zakresu sporządzania list płac
  • uczestnik pozna  najważniejsze zagadnienia pojawiające się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń
  • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

  W zakresie umiejętności:  przekazana wiedza z zakresu prawa pracy, czasu pracy i podatków w liście płac wpłynie na umiejętność profesjonalnej obsługi działu kadr i płac                                                                   

  W zakresie kompetencji społecznych: nabycie umiejętność samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności prawidłowo identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych.


 • Program
 • Program będzie obejmował 3 moduły

  I moduł 

  Prawo pracy w 2024 – kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy 

  II moduł 

  Rozliczanie czasu pracy w 2024

  III moduł 

  Podatki i składki w liście płac i w umowach cywilnoprawnych

   Szczegóły :

  Moduł I

  1. Finasowanie szkieł kontaktowych przy monitorze od 17.11.2023r.
  2. Jaka kwota finasowania, czy mamy do czynienia z finansowaniem, czy dofinansowaniem okularów lub szkieł kontaktowych.
  3. Dostosowanie warunków bhp przy monitorach w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów.
  4. Czy dostosowanie warunków bhp przy monitorach dotyczy pracy zdalnej.
  5. Odwołanie stanów związanych z epidemią i konsekwencje oraz obowiązki pracodawców w tym zakresie.
  6. Nowe świadectwo pracy.
  7. Ważność decyzji o niepełnosprawności po odwołaniu stanów – zmiana od 30.12.2023 (kolejna zmiana w ważności orzeczeń).
  8. Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy work life balance.
  9. Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.
  10. Święto 6 stycznia w sobotę i obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy.
  11. Przerwa od pracy – stanowisko GIP.
  12. Urlop rodzicielski dla ojca.
  13. Przepisy przejściowe dotyczące urlopów rodzicielskich.
  14. Komu przysługuje 9 tygodni rodzicielskiego.
  15. Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego. Wniosek o urlop opiekuńczy.
  16. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej. Wniosek o siłę wyższą.
  17. Chorobowe podczas urlopu opiekuńczego.
  18. Chorobowe podczas siły wyższej. Stanowisko Ministerstwa pracy.
  19. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
  20. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
  21. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8. Treść oświadczenia.
  22. Szkolenie a czas pracy po nowelizacji.
  23. Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.
  24. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. Treść informacji.
  25. Kontrola trzeźwości, wg nowych przepisów.
  26. Procedura kontroli trzeźwości.
  27. Wprowadzenie kontroli trzeźwości.
  28. Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.
  29. Dokumentacja wyników badania.
  30. Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika.
  31. Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.
  32. Praca zdalna.
  33. Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna.
  34. Procedura pracy zdalnej.
  35. Procedura bezpieczeństwa informacji, rodo i bhp.
  36. Ocena ryzyka na pracy zdalnej.
  37. Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną.
  38. Kontrola pracy zdalnej.
  39. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
  40. Planowane zmiany na rok 2024.

  Moduł II

  1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi:
  - praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz niepełnosprawnych),
  - zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych pracowników,
  - dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
  2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  - tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  - zasada jednej z czterech - wolnej niedzieli,
  - zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  - zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  - najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  - kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
  Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
  3. Prawo do wypoczynku:
  - prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
  - uprawnienia pracownika - dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata - co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  - ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  - rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym - w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  - ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
  - na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  - jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
  4. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.
  5. Zasady obliczania normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe przy dłuższych niż miesięczny okres rozliczeniowy.
  6. Podstawy naliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.
  7. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
  8. Konsekwencje wypłaty składników niewyszczególnionych w regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę.
  9. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
  10. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem (tzw. harmonogramem):
  - w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  - czasem wolnym zamiast zapłatą,
  - dniem wolnym zamiast zapłatą,
  - zapłatą zamiast dniem wolnym,
  - zasada optymalizacji korzyści i prawno - karne ograniczenia tych możliwości.
  11. Dyżury:
  - pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania,
  - kolizja z okresami odpoczynku,
  - rozliczanie pracy na dyżurze - kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego.
  12. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  - formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
  - rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
  13. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
  14. Porozumienie o elastycznym czasie pracy i o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
  15. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
  16. Badania lekarskie a czas pracy.
  17. Dyskusja, pytania, przykłady, konsultacje.

  Moduł III

  Szczegółowy program w przygotowaniu

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001