KFS w 2024 roku NABÓR WNIOSKÓW

KFS w 2024 roku NABÓR WNIOSKÓW

Cena regularna
0,00 zl
Cena sprzedaży
0,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis 
 • Opis 
 • Ważna informacja dla pracodawców !!!

  Informujemy, że obecnie ogłaszane są już nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń na rok 2024. Szczegółowe informacje nt. naborów będzie można znaleźć na stronach Powiatowych Urzędów Pracy, na terenie których mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy

  Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

  Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

  8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

  Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

  A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

  B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

  C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

  Ile wynosi dofinansowanie?

  Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać dofinansowanie w 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm (małych i średnich przedsiębiorców) 80% kosztów szkolenia. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników, jak i pracodawców. Przypominamy, że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

  Dla kogo środki?
  O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

  Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

  Pracodawca ubiegający się w 2024 r. o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, musi spełnić przynajmniej jeden z priorytetów  które podajemy  wyżej.


  W razie pytań prosimy o kontakt  biuro@novatax.pl