12.09.2024 stacjonarne - Podatek VAT i CIT 2024 - bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo - WARSZTATY PRAKTYCZNE prowadzone przez 2 ekspertów jednocześnie

12.09.2024 stacjonarne - Podatek VAT i CIT 2024 - bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo - WARSZTATY PRAKTYCZNE prowadzone przez 2 ekspertów jednocześnie

Cena regularna
620,00 zl
Cena sprzedaży
620,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia

 • PODATEK VAT i CIT   2024

  bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo  -  warsztaty praktyczne

   WYJĄTKOWA FORMUŁA SZKOLENIA:

  Wybrane zdarzenia gospodarcze będą omawiane w aspekcie konsekwencji na gruncie rozliczania zarówno podatku VAT jak i podatku CIT przez 2 ekspertów jednocześnie


  Termin : 12 września 2024 godz. 9:00 - 15:00

  Miejsce : Tarnów hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10

  Odpłatność : 620 zł/os + 23%VAT  

  Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

  Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień zmagają się z prawem podatkowym : właścicieli firm, pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów oraz bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

  Oferowane przez nas szkolenie  ma wyjątkowy charakter ponieważ prowadzone będzie  przez wykładowców dysponujących zarówno doskonałym warsztatem trenerskim, jak i bogatym doświadczeniem praktycznym - to  uznani na rynku prelegenci - eksperci , którzy na co dzień zajmują się omawianymi problemami, co znacząco podnosi rangę szkolenia.

   Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022


  Temat  PODATEK  VAT 

  RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT z Krakowa. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

  Temat  PODATEK  CIT

  Ekspert w obszarze podatku CIT,  trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku CIT z Krakowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w   organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących, znany długoletni wykładowca ceniony przez uczestników szkoleń m.in szkoleń związanych z zamknięciem roku tzw. BILANS . Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.    

  Cel szkolenia  : podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. W ramach realizacji szkolenia będą omawiane i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2022r. i 2023r., czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych. Osoby wykonujące obowiązki księgowe powinny zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami podatkowymi, gdyż w skutek tych zmian znacząco przybywa obowiązków podatkowych przedsiębiorcom, a niedopełnienie większości z nich może skutkować poważnymi sankcjami karno-skarbowymi. W trakcie zajęć oprócz omawiania aktualnych aktów prawnych zostaną również przytoczone interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową,  interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych.

  Efektem uczenia się będzie :   

  W zakresie wiedzy: przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej systemu podatkowego w Polsce po zmianach w 2024, opanowanie zasad prawidłowego rozliczania podatków bezpośrednich i pośrednich                                                                                             

  W zakresie umiejętności: umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe, umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów, umiejętność kreatywnej analizy problemów związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej.                                                                                  

  W zakresie kompetencji społecznych: pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się :
  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się : walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych

                                             
 •  Program
 • WYJĄTKOWA FORMUŁA SZKOLENIA:

  SZKOLENIE WSPÓŁPROWADZONE przez eksperta z zakresu podatku VAT i podatku CIT

  TEMATY BĘDĄ OMAWIANE JEDNOCZEŚNIE W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ PODATKU VAT PRZEZ OBU EKSPERTÓW.

  PODATEK VAT + PODATEK CIT
  WYKŁADOWCY: JLANTA TRELA I RENATA MAREK – SZKOLENIE
  WSPÓŁPROWADZONE

  1. ODLICZANIE PODATKU VAT POPRZEZ KOREKTĘ PLIKÓW
  JPK ZŁOŻONYCH W MINIONYCH LATACH - a reakcja w
  rozliczeniu podatku dochodowego
  1) Przykłady w zakresie korekty podatku VAT „in minus”
  2) Przykłady w zakresie korekty podatku VAT „in plus”
  3) Czy korekta odliczenia VAT zawsze wywołuje obowiązek korygowania kosztów?
  4) Czy jest możliwe aby przy zaniechaniu korekty błędu w odliczaniu VAT nie ponosić konsekwencji zaniechania korekty kosztów?

  5) Przepisy obowiązujące na gruncie ustawy o podatku dochodowym, które często są stosowane w przedmiotowym zagadnieniu choć nie powinny.

  2. POJECIE DATY WYSTAWIENIA FAKTURY
  USTRUKTURYZOWANEJ (WYSTAWIONEJ PRZY UŻYCIU
  SYSTEMU KSeF) W ROZUMIENIU VAT I W ROZUMIENIU
  PODATKÓW DOCHODOWYCH – CZY TO TA SAMA DATA
  CZY INNA?
  - jeśli przychód powstaje w dacie wystawienia faktury to decyduje data w z pola P_1 struktury FA (2) czy też data wysłania do KSeF?

  3. POJECIE ŚWIADCZEŃ CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH:
  1) Czy to pojęcie występujące na gruncie ustawy o VAT?
  2) Czy to pojęcie występujące na gruncie ustaw o podatku dochodowym?
  3) Pracownik płaci część ceny za towar lub usługę – jak tę transakcję
  rozliczyć na gruncie zarówno VAT jak i podatku dochodowego?
  4) Czym dokumentować?


  4.KURSY WALUT OBCYCH:
  1) Przy transakcjach sprzedaży gdzie należność wyrażana jest w walucie obcej
  2) Transakcje krajowe i zagraniczne
  3) Obszar szczególnego ryzyka nieprawidłowości: zaliczka i dostawa rozliczane w walucie obcej
  4) Korygowanie obrotu wyrażonego w walucie obcej po zmianach dokonanych w roku 2023 – zestawienie na przykładach korekt do pojedynczych transakcji jaki i korekt zbiorczych – porównanie zasad dot. kursów na gruncie obu ustaw

  5. WYDATKI NA RZECZ PRACOWNIKA, KTÓRE MOŻNA
  ZALICZYĆ DO KOSZTÓW PODATKOWYCH I OD KTÓRYCH
  JEDNOCZEŚNIE MOŻNA ODLICZYĆ PODATEK VAT:
  - czy takie istnieją?
  - analiza na przykładach

  6. KOSZTY ZWIĄZANE Z KONTRAHENTAMI –OBECNYMI I
  PRZYSZŁYMI:
  - jakie wydatki z nimi związane można zaliczyć w KUP i jednocześnie odliczając podatek VAT nie wykazywać VAT należnego
  - analiza na przykładach w oparciu o najnowsze interpretacje i
  orzeczenia

  7. ZAGADNIENIA RÓŻNE:
  1) Wydatek pokryty dotacją:
  - możliwość odliczenia VAT
  - reakcja w podatku dochodowym
  2) Refakturowanie mediów na najemcę/ dzierżawcę:
  - obowiązek podatkowy w VAT
  - jaka data sprzedaży na refakturze
  - moment powstania przychodów i kosztów u refakturującego
  - moment odliczania VAT u nabywcy
  - moment zaliczenia w koszty u nabywcy
  3) Podatek od wartości dodanej naliczony w kraju zakupu:
  - czy można go odzyskać?
  - kiedy może być KUP?
  - warianty stanów faktycznych kluczowe w celu ustalenia
  właściwego i terminowego sposobu postępowania
  4) Zwiększenie podstawy opodatkowania (korekta „in plus” ) u
  sprzedawcy:
  - kiedy korektę należy uwzględnić w rozliczeniu podatku VAT
  - kiedy korektę należy uwzględnić w rozliczeniu podatku
  dochodowego
  - wskazanie różnic
  5) Dodatkowa opłata naliczana przez leasingodawcę za udzielenie informacji policji o danych użytkownika pojazdu a :
  - możliwość jej zaliczenia w koszty
  - możliwość odliczenia VAT

  8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

   Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
  •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest przed szkoleniem w terminie do 13.05.2022 na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001